Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Serwisie.
Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Karo Karolina Deja w celu niezbędnym do świadczenia usług przez serwis Prawdziwy-Mezczyzna.pl.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedający tj. Karo Karolina Deja z siedzibą w Domasławiu. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz zakup produktów i usług zamieszczonych na stronie Prawdziwy-mezczyzna.pl.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Definicja bezpieczeństwa informacji w systemach IT to zapewnienie poufności danych (dane nie są udostępniane osobom trzecim), integralności informacji (zakaz nieutoryzowanych zmian w danych), dostępności (użytkownik w dowolnym momencie ma dostęp do swoich danych), rozliczalności operacji wykonanych na informacjach (zachowanie historii dostępu do danych, wraz informacją o osobach mających dostęp do bazy danych).
Dane podlegające ochronie to: przeszłe, obecne i przyszłe realizowane kontrakty, informacje finansowe firmy, informacje organizacyjne, dane osobowe, dane dostępowe do baz danych, własność intelektualna firmy, informacja oznaczone jako „poufne”.
Zasada minimalnych uprawnień: Pracownik otrzymuje wyłącznie uprawnienia konieczne do realizacji zadań swojego stanowiska pracy.
Wykorzystanie komputera PC, komputera przenośnego oraz urządzenia mobilnego do dostępu do danych osobowych, musi być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Obligatoryjne środki ochronne to zainstaliowane oprogramowanie antywirusowe i firewall, system automatycznej aktualizacji systemu operacyjnego, urządzenie zabezpieczone hasłem, logowanie się do baz danych osobistych wyłącznie na czas wykonywania zadania.
Zasady użycia haseł. Hasła należy zmieniać okresowo. Hasła nie mogą być ogólnodostępne. Zalogowanie się za pomocą hasła ma nastąpić w środowisku i sposób uniemożliwiającym dostęp do hasła oraz danych logowania przez osoby trzecie. Hasło musi stanowić ciąg minimum 8 znaków, w tym minimum 3 cyfr oraz zaczynać się od dużej litery.
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie dostępowych oraz poufnych danych przed wiedzą osób do tego nieuprawionych.
Firma ma prawo skontrolować stanowisko pracy pracownika pod kątem stosowania się do polityki bezpieczeństwa danych osobowych, sprawdzić stanowisko pracy pod kątem wymogów ochrony danych osobowych oraz respektowania wszystkich wymogów, które określa definicja bezpieczeństwa danych osobowych. Monitoring bezpieczeństwa odbywa się w granicach obowiązującego prawa.
Firma cyklicznie szkoli pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Zakaz przenoszenia danych dostępowych i poufnych poza teren Firmy.
Korzystając ze strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl, możesz zostać poproszony odobrowolne podanie wybranych danych osobowych. Dane są przetwarzane przez serwis Prawdziwy-Mezczyzna.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zdnia 29 sierpnia 1997 roku. Podając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez właścicieli serwisu Prawdziwy-Mezczyzna.pl.
Korzystając z formularzy zamówień podczas zakupu produktów i usług aby dokonać zakupu należy dobrowolnie podać wymagane przez prawo danych osobowe. Dobrowolnie podane dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia poprzez wysłanie produktu fizycznego lub elektronicznego. Pola obowiązkowe do uzupełnienia są wskazane na stronie z formularzem zamówienia.
Zapisując się na listę mailingową, kurs dostarczany za pomocą maila na Twój adres email zgadasz się na przesyłanie informacji handlowej oraz innych materiałów promocyjnych. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz wysyłane w formie maila stanowią wartość rozrywkową i nie stanowią alternatywy dla profesjonalnego poradnictwa i psychoterapii. Korzystasz na własną odpowiedzialność. Zostawiając swoje imię (wykorzystane jako forma grzecznościowej komunikacji) oraz adres e-mail (nieudostępniany osobom trzecim), zgadasz się na regulamin, zgadzasz się na politykę bezpieczeństwa danych osobowych strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl, oraz na to, że częstotliwość oraz treść wysyłanych do Ciebie maili w ramach listy mailingowej, na którą się zapisałeś zależy od właściciela strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl. Swoją obecność na liście mailingowej możesz edytować w każdym momencie lub usunąć sięz listy za pomocą linku dezaktywującego zamieszczonego w stopce maila wysłanego do Ciebie z listy mailingowej, na którą się zapisałeś. Jeżeli to okaże się nieskuteczne masz prawo skontaktować się z właścicielem serwisu Prawdziwy-Mezczyzna.pl i prosić o aktualizację, lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych. Firma nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych udostępionych serwisowi dobrowolnie na stronie Prawdziwy-Mezczyzna.pl i w wyniku świadczonych przez nią usług.
Serwis Prawdziwy-Mezczyzna.pl nie technicznej możliwości zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych w komentarzach. Wszystkie dane osobowe zamieszczasz na własną odpowiedzialność.
Firma zbiera informacje na temat działań użytkowników na stronie Prawdziwy-Mezczyzna.pl za pomocą plików cookies, pixel facebooka, pixel Linkedin. Wszystkie wymienione w poprzednim zdania rozwiązania IT zbierają informacje wyłącznie związane w celu optymalizacji świadczony usług przez stronę Prawdziwy-Mezczyzna.pl i nie mają wpływu na użytkowanie komputerów PC, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych użytych do użytkowania strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl
Korzystanie z serwisu Prawdziwy-Mezczyzna.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Regulamin strony www.prawdziwy-mezczyzna.pl

Wyjaśnienie pojęć użytych w poniższym regulaminie:

Strona (Serwis)– strona internetowa dostępna pod adresem www.prawdziwy-mezczyzna.pl, oraz wszystkie informację dostępne na stronie.
Sprzedawca– podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach grupy Karo Karolina Deja.
Administracja Strony (Serwisu)– Osoby odpowiedzialne za aktualizację i utrzymanie strony.
Treść Strony (Serwisu)– Informacje i zarządzenia ogólnodostępne na stronie Prawdziwy-Mezczyzna.pl.
Użytkownik (Użytkownik strony)– Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych, a także osoba, która może dokonać zakupu przedmiotu wymienionego w ofercie.
Klient –osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie zeSprzedawcąumów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną
Administrator Danych (Właściciel strony, Sprzedający)– osoba fizyczna przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.
Regulamin– poniższy regulamin użytkowania strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl.

Postanowienia ogólne

Stronami umowy sprzedaży w zawartej poprzez stronę internetową Prawdziwy-Mezczyzna.pl są:

Karolina Deja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karo Karolina Deja prowadzącą działalność pod adresem Promykowa 7, 55-040 Domasław NIP: 6112585078 oraz
każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.
Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.
Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym na stronie Prawdziwy-Mezczyzna.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja na stronie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
Zakup w sklepie internetowym oznacza, że Użytkownik akceptuje regulamin w formie i treści przedstawionej mu na stronie internetowe.
Użytkownik korzystający z strony, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z strony, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.
Każda osoba dokonując rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania sprawnego konta e-mail, urządzeń elektronicznych koniecznych do zapoznania się z treścią wiadomości dostarczanych przez Prawdziwy-Mezczyzna.pl na jego adres poczty elektronicznej.

Rejestracja konta

1.Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna, jednak że Klienci, którzy nie zdecydują się na jego zarejestrowanie będą mogli wyłącznie przeglądać zawartość serwisu sprzedażowego

2.Dla założenia konta niezbędne jest wypełnienie dostępnego na stronie formularza, poprzez podanie następujących danych:

a)imienia i nazwiska,

b)numeru telefonu,

c)adresu zamieszkania/siedziby (ulicy, numeru posesji, kodu pocztowego, miejscowości),

d)loginu i hasła;

oraz w przypadku Przedsiębiorców:

e)nazwy firmy oraz NIP.

3.Do rejestracji wymagane jest także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

4.Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Załóż konto” lub innego, otym samym znaczeniu,Klientuzyskuje status zarejestrowanego użytkownika, a Sprzedawca przesyła Klientowi dokonującemu rejestracji na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i treść regulaminu.

5.Po zarejestrowaniu konta,klientmoże każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 2, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po zalogowaniu i kliknięciu przycisku „Twoje konto”.

Zasady korzystania ze strony i prawa autorskie:

Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Inne użytkowanie wymaga zgody pisemnej właściciela strony. Wykorzystanie w jakiejkolwiek części i formie własności intelektualnej firmy będzie egzekwowane prawnie.
Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach.
Właściciel strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

Korzystanie z serwisu sprzedażowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,

b)Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

d) w przypadku urządzeń mobilnych wymagany będzie system Android lub iOS, ewentualnie inny funkcjonujący w przyszłości system umożliwiający użytkowanie strony internetowej.

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD.
Informacja w formacie PDF funkcjonuje pod nazwą ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Ebooki mogą zawierać elementy multimedialne oraz linki.
Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub plikupdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Produkt w formie zapisu na płycie CD lub DVD jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej, na wskazany przez Użytkownika adres doręczenia przesyłki. Koszty przesyłki ponosi Klient według aktualnego cennika dostawcy przesyłki. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki uzależnione od sposobu przesyłki i sposobu płatności, jaki wybrał Klient.

Zasady przyjęcia i realizacji zamówienia

Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com.
Każde zamówienie dokonane za pomocą operatora płatności online potwierdzone jest automatyzowanie poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedającym. Termin przyjęcia potwierdzenia może być różny w zależności od rodzaju konta bankowego użytego przez Kupującego do dokonania transakcji.
Prawa i obowiązku stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z późn. zm.).
Sprzedający zastrzega sobie dowolność w formie, okresowości oraz ilości produktu sprzedawanych po cenie promocyjnej Liczba produktów w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona. w związku z tym przyjmowanie zamówień na takie towary następuje w kolejności złożonych zamówień.

Zasady realizacji zamówienia

Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
Sprzedający może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
Sprzedający realizuje zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.
Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości ceny towaru.
Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.
W przypadku płatności dokonywanej przez osobę fizyczną wystawiany jest paragon. W przypadku firmy wystawiana jest Faktura VAT.

Zasady anulowania zamówienia/ odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (tekst jednolity 2012, poz. 1225 z późn. zm.) Użytkownik, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 dni, Użytkownik może od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. W tej sytuacji Sprzedającemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów. Ten punkt regulaminu stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Ceny towarów i usług znajdujące się w ofercie strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o niewykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli na podstawie okoliczności sprawy, wynika że:

przedmiot zakupu może zostać wykorzystany niezgodnie z obowiązującym prawem bądź na szkodę serwisu,
Użytkownik może wykorzystać przedmiot zakupu do celów, które przyniosą mu korzyści materialne bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami serwisu,
że przedmiot zakupu może zostać użyty przez Użytkownika na szkodę administracji serwisu, bądź innych użytkowników,
że przedmiot zakupu może zostać odpłatnie udostępniony innym osobom trzecim

Zamówienie można odwołać za pomocą poczty e-mail wysłanej na adres: [email protected], o tytule: „Odwołanie zamówienia za produkt (nazwa produktu)”, wskazując po słowie produkt odpowiednią nazwę produktu.
Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi pobrania produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika, którym posługuje się Użytkownik podczas pobierania produktu elektronicznego z Serwisu.
Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
Użytkownik nie ma prawa udostępniać linku do zakupionego produktu innym osobom.
W przypadku prawidłowego pobrania pliku mp3, materiału w formacie pdf lub materiału wideo w dowolnym formacie, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, materiał w formacie pdf lub materiał wideo zostało prawidłowo pobrane, jest zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku, na adres wskazany przez Użytkownika, zrealizowana została pomyślnie. Uznaje się przy tym, że transmisja została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania produktu poprzez link udostępniony Użytkownikowi.

Reklamacje i zwroty

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] Zgłaszając reklamację, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, wskazuje się imię i nazwisko Użytkownika, datę wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia, dokładny opis i powód reklamacji, a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja ze względu skorzystanie z gwarancji satysfakcji”.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez firmę do 14 dni otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
W przypadku wybranych produktów Sprzedający przyznaje możliwość wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy i zwrotu produktu do 30 dni kalendarzowych od dnia wydania produktu.
Zwrot nagrań mp3, materiałów w formie PDF oraz nagrań wideo w dowolnym formacie, odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Sprzedającego na adres: [email protected] Użytkownik zobligowany jest do oświadczenia zamiaru skorzystania z gwarancji w formie wiadomości na adres [email protected] o treści - wykorzystanie gwarancji.
Zwrot produktu fizycznego nastąpi poprzez przesłanie produktu na adres firmy prowadzącej stronę Prawdziwy-Mezczyzna.pl.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do właściciela strony za pomocą poczty [email protected] oraz innej formy kontaktu za pomocą wiadomości z komunikatorów oraz rozmów telefonicznych, a dotyczących kwestii związanych z działalnością strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl i innych, co do których właściciel strony Prawdziwy-Mezczyzna.pl uzna, że są warto upublicznienia w celu świadczenia lepszej jakości usług dla swoich Użytkowników.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad zakupu produktów opisanych na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te nie obowiązują transakcji, w których zamówienia zostały złożone przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany muszę być zgodne z Kodeksem Cywilnym.

 .